Hệ thống tính toán kết cấu máy bay

Hệ thống tính toán kết cấu máy bay

Hệ thống tính toán kết cấu máy bay mô phỏng được kết cấu máy bay với các bản đồ phân bố áp lực, ứng suất theo 3 chiều...

Bình luận